โรงเรียนอัครศิษย์

ตาก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอัครศิษย์มุ่งหวังที่จะเป็นโรงเรียนที่สร้างแรงผลักดันให้ผู้เรียนมีอิสรภาพในการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้แก่ตนเอง เพื่อนำไปสู่การสร้างความแตกต่างในครอบครัวของตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

พันธกิจ

เพื่อร่วมมือกับครอบครัวในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนในด้านจิตวิญญาณ การศึกษา ด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ซึ่งจะสำเร็จได้โดยผ่านทางการศึกษามาตรฐานขั้นสูงบนพื้นฐานความจริงของพระคัมภีร์


ปรัชญา

โรงเรียนสานุศิษย์คริสเตียนตั้งอยู่บนหลักการในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชน ดังนี้

  1. ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล

  2. พัฒนานักเรียนทุกด้านให้เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

  3. เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

  4. เพื่อพัฒนาอุปนิสัยให้มีความซื่อสัตย์ มีการเชื่อฟัง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักให้อภัย มีวินัยในตนเองและให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์