วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

1. จัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมารตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี รู้คิด รู้ปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบและนำความรู้ไปในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ด้านท้องถิ่นให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และมีความสุขที่ยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศชาติและนานาชาติ

2. เป็นโรงเรียนแห่งความหวังและอนาคตสำหรับเด็กยากจนและด้อยโอกาส โดยโรงเรียนจะรับเด็กเข้าเรียนและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและเป็นเด็กกำพร้าโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติและศาสนา

3. สร้างนักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขและธำรงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม จงรักภักดีต่อชาติ พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ รู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่นตามระบอบประชาธิปไตย

4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมของคริสเตียนและค่านิยมที่พึงประสงค์รวามทั้งสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัยและสุขนิสัยที่ดี

5. ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีดุลยภาพ เรียนรู้สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความรู้อย่างเต็มศักยภาพในทุกๆด้านของนักเรียน