เราทำอะไร

โรงเรียนสานุศิษย์คริสเตียนจะเปิดภายใต้การดูแลของโรงเรียนพันธสัญญามีโครงสร้างและเป้าหมาย คือ

                                        - แบ่งปันข่าวประเสริฐ 

                                        - ให้โอกาสในการศึกษาที่ดีเยี่ยม 

                                        - ทำลายวงจรของความยากจน 


เครือข่ายของเรา